خبرهای ضد و نقیض درباره سرنوشت مالک ساختمان متروپل