تورج اتابکی : جمهوری اسلامی به خاطر انزوای جهانی هر شرایطی که چین وضع می‌کند را قبول می‌کند