بحران اوکراین و تلاش غرب برای نمایش اتحاد و هماهنگی در مقابل روسیه