فراخوان احزاب کرد، برای اعتصاب در ۲۵ شهریور

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵