جمهوری اسلامی با امضای قراردادهای بلند مدت بیش از آنکه به فکر منافع مردم باشد، به فکر منافع ایدئولوژیک خود است