نگرانی خانواده جمشید شارمهد از اجرای حکم اعدام، در پی تماس تلفنی او با همسرش

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۲