ابراز نگرانی کشورهای گروه هفت از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۷