حمایت شورای همکاری خلیج فارس به ریاست عمان از مالکیت عربستان سعودی و کویت بر میدان آرش

جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۱۷