ارزیابی احمد وخشیته، استاد دانشگاه ملی اوراسیا از روند مذاکرات احیای برجام