کاهش ۹۶ هزار پرستار در ایران طی دو سال

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸