گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افزایش اجرای احکام اعدام در ایران

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۱