بررسی عملکرد و دستاوردهای جو بایدن در اولین سالگرد ریاست جمهوری