نمادها و نشانه‌های معترضان ایرانی در خیزش علیه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با علی افشاری