شهبانو فرح: مردم و به ویژه جوانان با جمهوری اسلامی مخالف و هوادار نظام پادشاهی‌اند