هشتاد و هشت روز جنگ بدون رسیدن به یک توافق برای صلح