لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی: چرا حاکمیت جمهوری اسلامی، جراحی اقتصادی را از سفره‌ی مردم شروع کردند؟