ارزیابی نازنین بنیادی، از قطعنامه حمایت از اعتراضات در ایران در سنای آمریکا