عاطفه نعامی یکی از جانباختگان خیزش انقلابی است که توسط نیروهای انقلابی به قتل رسید