براساس سند سری افشا‌شده از سوی گروه عدالت علی، مقامات ایران سعی در فیلترینگ اینستاگرام داشته‌اند