ارزیابی بن سبطی از اظهارات بایدن درباره نحوه کنترل غره پس از پایان جنگ

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸