ارزیابی مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا از روند مذاکرات احیای برجام