عکاس پناهجو؛ تصویربرداری از مسیر پرفرازونشیب پناهجویان افغان