مواضع متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با طرح دوکشوری برای فلسطین

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴