ارزیابی محمد رهبر از صحبت‌های علی خامنه‌ای پس از ۳ هفته سکوت