ارزیابی سعید جعفری، روزنامه‌نگار از دور هفتم مذاکرات احیای برجام