مردم زاهدان و خاش در سالگرد جمعه خونین به خیابان آمدند

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷