مولوی عبدالحمید: ملت ایران خواسته‌های سال ۵۷ را دارد و لغو اعدام‌ را می‌خواهد