عدم استقبال مردم از انتخابات مجلس و خبرگان در ایران

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱