تمدید نشدن مهلت احزاب کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی برای خلع سلاح

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۰