رییس قوه قضاییه، برخی معترضان به کم‌آبی را فریب‌خورده نامید و خواستار برخورد با آنان شد