ثمانه قدرخان:مردم می‌توانند از روش‌هایی به غیر از اینترنت برای انتقال پیام‌ها استفاده کنند