دعوت سازمان حقوقی اسرائیلی از یهودیان آمریکا برای مشاهده وقایع هفت اکتبر

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۷