آخرین وضعیت سلامتی سلمان رشدی پس از حمله با چاقو به او در نیویورک