مجید محمدی: تداوم اعتراضات نشان می‌دهد این حرکت یک جنبش انقلابی است