مقام سازمان بهداشت جهانی درباره احتمال شیوع آبله میمون ابراز نگرانی کرد