بر اساس شواهد در حمله در ۷ اکتبر موارد فراوانی از تجاوز رخ داده است

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵