ارائه سومین بسته حمایتی دولت فرانسه برای کمک به کشاورزان معترض

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲