ابعاد تکنیکی حمله اسرائیل به اصفهان و پیام آن برای جمهوری اسلامی

جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱