گزارشی درباره استفاده از تلسکوپ برای رصد لکه‌های خورشیدی