چگونگی پاسخ آمریکا به حمله به پایگاهی نظامی آنها در اردن

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲