یکی از نزدیکان امیرجواد اسعدزاده، از نحوه کشته‌شدنش می‌گوید