ارزیابی مجید گلپور از مواضع چین در مذاکرات وین: «سودجویی حداکثری از این مذاکرات به نفع منافع ملی خودشان»