کنفرانس «توانمندسازی گذار انقلابی در ایران» در شهر واشینگتن