مسئولین در فرودگاه شیراز به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارائه نمی‌کنند

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۱/۱۳