محمد ماشین‌چیان، از خواست مردم ایران برای جدایی دین از سیاست می‌گوید