تداوم سقوط بازار سهام آمریکا/ گفت‌وگو با رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی