ارزیابی افشین شاهی، از دستاوردهای سفر انریکه مورا به تهران