ارزیابی مزدک میرزایی، از بازی تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مقابل تیم ولز