گزارش طناز خامه، ایران اینترنشنال از زندگی مردم در منطقه خارکیف که به تازگی از تصرف روسیه خارج شده است