حماس مذاکرات را نگه داشته است، چون وضعیت به نفعش است

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳